Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih usluga proveden je postupak nabavke u skladu sa Aneksom II dio B Zakona o javnim nabavkama. Poziv za dostavu ponuda i tenderska dokumentacija je objavljen na Portalu Ugovornog organa dana 25.10.2022. godine. Izvršeno je prikupljanje, otvaranje, analiza i ocjena ponuda.

Ponudač TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo je dostavio najpovoljniju ponudu, za dodjelu ugovora za nabavku usluga Monitoringa vozila GPS/GPRS, Lot 1, Lot 2 i Lot 3, prema kriteriju najniža cijena, utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji.