Fleet Management Experience (FME) je platforma koja sistemski omogućava upravljanje i optimizaciju troškova flote vozila

Moduli

Vozila

Vozila

 • Podaci iz saobraćajne dozvole
 • Podaci iz tehničke knjige vozila, podaci iz tehničkih knjiga nadgradnje (rampa, sistem za hlađenje tovarnog prostora, kran itd.)
 • Zaduženja vozila prema vozačima sa fotografijama vozila u momentu zaduženja, uključujući obrasce o zaduženju vozila, zaduženoj opremi, ugovorima i punomoći
Vozači i putni nalozi

Vozači i putni nalozi

 • Podaci o vozačima iz vozačke dozvole, podaci o vozačima iz osobne karte, pasoša i licenci
 • Unos, administiranje, izdavanje, obrada i arhiviranje putnih naloga, (PN3 i PN4 putni nalozi)
 • Unos, izdavanje i arhiviranje potvrda o dnevnim aktivnostima vozača
Najave intervencija (alarmni sistem)

Najave intervencija (alarmni sistem)

 • Najava isteka registracije
 • Najava isteka izvršenog redovnog servisa
 • Najava isteka o validnosti atesta na vozilima ili pripadajućih podsklopova na vozilu
 • Obavezna baždarenja pripadajuće opreme na vozilu, (PP aparat, manometri itd.)
 • Najava o isteku licenci kao i ostale dokumentacije koja je periodična
Upravljanje štetama

Upravljanje štetama

 • Praćenje i vođenje procesa šteta, (nastanak, stanje, proces pogodbe, rezultat nagodbe)
 • Unos slika – nastanak štete i po okončanju sanacije, Unos i administriranje prateće dokumentacije
Evidencija pneumatika (guma)

Evidencija pneumatika (guma)

 • Unos i administriranje podataka o zamjeni pneumatika, (puni naziv i oznaka pneumatika, montaža, garancija, pripadajuće osovine, kilometraža, historija korištenja)
Aktivnosti vozača

Aktivnosti vozača

 • Elektronsko izdavanje Potvrda o aktivnostima vozača
 • Evidentiranje Potvrda o aktivnostima vozača
 • Arhiviranje izdatih potvrda

FAQ

Svaki korisnik ima svoj nalog koji koristi samostalno u kojem se nalazi njegova baza podataka troškovnih centara u koje spadaju vozila, vozači i urađene intervencije.

FME se nalazi na našem serveru i na taj način omogućavamo svakodnevnu podršku korisnicima.

Plaćanje se vrši prilikom sklapanja ugovora u zavisnosti od broja vozila, kao i mjesečno održavanje.